Dialogue & Action for the Future: Building up a community-led regeneration of a small mountainous village

Η πρότασή μας “Dialogue & Action for the Future: Building up a community-led regeneration of a small mountainous village” η οποία κατατέθηκε στο call του Civic Europe 2021 μαζί με άλλες 551 αιτήσεις αποτελεί 1 από τους 18 Winners!!

Tους επόμενους 12 μήνες θα δουλέψουμε με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Απανταχού Μαγγανιακιτών (Magganiako), την Νόστος ΚοινΣΕπ και την Κουκουβά – Koukouva – Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση για να ενισχυθεί η φωνή της κοινότητας του Μαγγανιακού και να δημιουργηθεί με συμμετοχικό τρόπο ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης του χωριού και της ευρύτερης περιοχής με οδηγό την Κ.ΑΛ.Ο.

Θα βασιστούμε στη μεθοδολογία της Έρευνας Δράσης, που όσοι/ες έχουν συμμετάσχει σε εκπαιδεύσεις του Dock, γνωρίζουν ότι τη μελετάμε και την ερευνούμε καιρό τώρα. Επειδή όμως εκπαιδευτικό φορέα δε μας λέτε, ούτε ερευνητικό κέντρο αλλά η γνώση επιδιώκουμε να επιστρέφει προς όφελος της Κ.ΑΛ.Ο σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο.

https://civic-europe.eu/ide…/dialogue-action-for-the-future/

Ενημέρωση για τη στήριξη και την επιχορήγηση Φορέων Κ.ΑΛ.Ο σε Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Δυτική Ελλάδα και Ήπειρο

Προσκλήσεις για την υποστήριξη Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και για τη δημιουργία   θέσεων εργασίας έχουν ανοίξει στις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ενώ στην προδημοσίευση της πρόσκλησης έχει προβεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η σχετική πρόσκληση στην Περιφέρεια Ηπείρου ολοκληρώθηκε στις 26/02.

Δικαιούχοι είναι Φορείς ΚΑΛΟ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  Ν. 4430/2016, με βεβαίωση εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Φορέων ΚΑΛΟ μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της εκάστοτε πρόσκλησης, οι οποίοι και υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας. Σε περίπτωση που η πρότασή τους επιλεγεί, θα πρέπει να διατηρούν την ιδιότητα του μέλους του Μητρώου καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης,  συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.

Επισημαίνεται ότι στη Δυτ. Ελλάδα που βρίσκεται σε φάση προδημοσίευσης, δικαιούχοι είναι τόσο υφιστάμενοι όσο και υπό σύσταση φορείς ΚΑΛΟ, οι οποίοι για να υποβάλουν πρόταση θα πρέπει να έχουν ήδη υποβάλει αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Φορέων ΚΑΛΟ.

Οι δράσεις, μεταξύ άλλων, στοχεύουν:

 • στην ενίσχυση παραγωγικών εγχειρημάτων αυτοδιαχείρισης και της συλλογικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας,
 • στη μείωση της ανεργίας κυρίως ευάλωτων και ειδικών ομάδων του πληθυσμού 
 • στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Σε Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και Ήπειρο ενισχύονται σχέδια επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 50.000€ έως 100.000€, ενώ με βάση την προδημοσίευση της πρόσκλησης, στη Δυτ. Ελλάδα θα ενισχυθούν έργα από 50.000€ έως 150.000€  Η υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων μπορεί να διαρκέσει έως και δεκαοκτώ (18) μήνες, στη Δυτ. Ελλάδα έως και είκοσι (20) μήνες.

Στο Βόρειο Αιγαίο, όπως και στο Νότιο Αιγαίο η συνολική δημόσια δαπάνη των δράσεων των προσκλήσεων ανέρχεται σε 1.000.000 €, στην Ήπειρο σε 500.000 €  και στη Δυτική Ελλάδα σε 2.000.000 €.    

Περίοδος υποβολής

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr.

Βόρειο Αιγαίο:  από 02/02/2021 ώρα 13:00 έως 31/05/2021 και ώρα 15:00.

Νότιο Αιγαίο: από 26/04/2021 έως 30/06/2021 και ώρα 15:00.

Για τη Δυτική Ελλάδα που αφορά προδημοσίευση η  προβλεπόμενη έναρξη υποβολής προτάσεων είναι από τον Μάιο του 2021 και η προβλεπόμενη λήξη είναι ο Ιούλιος 2021. Η Προδημοσίευση θα παραμείνει σε διαβούλευση έως τις 24/5/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών Ηλικίας 18 έως 29 ετών με Έμφαση στις Γυναίκες

Μια νέα πρόσκληση του ΟΑΕΔ για τη στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας που απευθύνεται σε ανέργους νέους και νέες από 18 έως 29 ετών, ανοίγει τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021. Συγκεκριμένα, πρόκειται για την προκήρυξη Νο 6/2021 και τη δράση: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών, με έμφαση στις γυναίκες».

Δικαίωμα να κάνουν αίτηση στο πρόγραμμα έχουν όσοι είναι:

 • άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ
 • εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης
 • από 18 έως 29 ετών
 • με πρόταση επιχειρηματικού σχεδίου που θα υποβάλουν εμπρόθεσμα μαζί με την αίτηση χρηματοδότησης

Εάν η πρόταση λάβει την αρχική έγκριση, θα πρέπει μέσα σε διάστημα 60 ημερών να προβείτε σε έναρξη της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας, ώστε να ενταχθείτε στο πρόγραμμα. Μπορείτε να ενταχθείτε είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες, είτε ως μέλη νομικής οντότητας, ανάμεσα στις οποίες προβλέπεται και ο Συνεταιρισμός εργαζομένων του άρθρου 24 του Κεφαλαίου Ε’ του ν. 4430/2016 (Α’ 32). Σε κάθε περίπτωση αξίζει να σημειωθεί ότι το 60% των δικαιούχων των ενισχύσεων θα είναι γυναίκες.

Το ποσό ενίσχυσης είναι προκαθορισμένο, ανέρχεται σε 14.800 ευρώ, καταβάλλεται σε τρεις δόσεις, ενώ η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες. Η 1η δόση είναι ύψους 4 χιλιάδων ευρώ και καταβάλλεται μετά την έναρξη της δραστηριότητας στη ΔΟΥ.  Η  2η αντιστοιχεί σε 5.400 ευρώ και καταβάλλεται μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης και η 3η, ύψους 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης.

Η δράση που αφορά σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας κι έχει ως αντικείμενο την προώθηση στην αυτοαπασχόληση 2.900 ανέργων, συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο/Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2014 -2020» (ΕΠ ΑΝΑΔ_ΕΔΒΜ).

Θυμηθείτε ότι η δυνατότητα υποβολής αρχίζει στις 10/05/21, ώρα 13:00 και θα παραμείνει ενεργή μέχρι και την 10η Ιουνίου, ώρα 15:00, ενώ γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του υπουργείου Ανάπτυξης, στη διεύθυνση https://www.ependyseis.gr

Για να διαβάσετε την Πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Creating inclusive services: Τρόποι συμπερίληψης πελατών και συνεργατών με οπτικές και κινητικές αναπηρίες

Το Κέντρο Στήριξης  Κ.ΑΛ.Ο Κεντρικού Τομέα Αθηνών σε συνεργασία με την Black Light Κοιν.Σ.Επ. διοργανώνουν βιωματικό εργαστήριο την  Δευτέρα  8 Μαρτίου και ώρα 17.30 – 19.30

Σε ποιό βαθμό γνωρίζουμε τι μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι  με ολική ή μερική αναπηρία όρασης; Πώς αντιμετωπίζουμε έναν πελάτη με αναπηρία όταν εισέρχεται στο κατάστημά μας, πώς αντιμετωπίζουμε μια συμμετέχουσα με οπτική αναπηρία σε μια διαδικτυακή εκδήλωση ή σε μια εκπαίδευση;  Μέσα από τη διάδραση θα επιδιώξουμε, μεταξύ άλλων την ελεύθερη συζήτηση που μπορεί να προκαλέσει παγιωμένες αντιλήψεις ή και μύθους για τα άτομα με αναπηρία.

Θεματικές που θα καλυφθούν:

 1. Εισαγωγή στην οπτική και την κινητική αναπηρία
 2. Τρόποι προσέγγισης ενός κινητικά ανάπηρου ατόμου, με μερική ή ολική απώλεια όρασης ή με σκύλο οδηγό και οι σωστοί τρόποι συνοδείας
 3. Ενδεδειγμένη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση σε καταστήματα λιανικής/παντοπωλεία
 4. Ορθή εξυπηρέτηση σε cafe-bar
 5. Πώς θα ξέρω αν η ιστοσελίδα μου είναι προσβάσιμη από όλους/ες
 6. Συμμετοχή σε διαδικτυακές εκδηλώσεις και σεμινάρια

Στόχος του σεμιναρίου

 • Εξοικείωση των συμμετεχόντων με την έννοια της αναπηρίας
 • Επιθυμητοί τρόποι προσέγγισης ενός ατόμου με τύφλωση ή κινητική αναπηρία
 • Η αλλαγή κουλτούρας σε σχέση με τις πιθανές καταναλωτικές συνήθειες και ανάγκες, ατόμων με αναπηρίες.
 • Η ενσωμάτωση της έννοιας  της προσβασιμότητας στην πλοήγηση σε ιστοσελίδες/social media
 • Εξοικείωση με τα ψηφιακά, επαγγελματικά εργαλεία
 • Προοπτικές για να προκύψουν θέσεις εργασίας αλλά και συνέργειες αναπήρων και μη ατόμων

Πρόγραμμα 

17.30 – 17.35 Καλωσόρισμα – Παρουσίαση Κέντρου Στήριξης

17.35 – 17.40 Παρουσίαση της Black Light Κοιν.Σ.Επ.

17.40 – 17.55 Εισαγωγή στην οπτική και την κινητική αναπηρία

17.55 – 18.10 Τρόποι προσέγγισης ενός κινητικά ανάπηρου ατόμου, με μερική
ή ολική απώλεια όρασης ή με σκύλο οδηγό και οι σωστοί τρόποι
συνοδείας

18.10 – 18.25 Ενδεδειγμένη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση σε
καταστήματα λιανικής/παντοπωλεία

18.25 – 18.40 Ορθή εξυπηρέτηση σε cafe-bar

18.40 – 19.00 Πώς θα ξέρω αν η ιστοσελίδα μου είναι προσβάσιμη από
όλους/ες, ποια εργαλεία είναι απαραίτητα για την συμμετοχή
σε διαδικτυακές συναντήσεις και σεμινάρια

19.00 – 19.30 Συζήτηση

Ομιλητές
– Tα Στελέχη του Κέντρου Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Χρυσέλλα Λαγαρία, συνιδρύτρια της Black Light- Project Manager –
ολικά τυφλή εισηγήτρια εκπαιδευτικών σεμιναρίων
Θοδωρής Τσάτσος, μέλος της Black Light -ψυχολόγος – καλλιτέχνης –
ολικά τυφλός εισηγητής εκπαιδευτικών σεμιναρίων

Η δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη.

Για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε την Διαδικτυακή εκδήλωση συμπληρώστε την  φόρμα Google πατώντας ΕΔΩ.

Στα άτομα που θα δηλώσουν συμμετοχή θα στείλουμε σύνδεσμο για το Zoom meeting την Δευτέρα 8/3,  στα email που θα δηλώσουν.

Εκατόν είκοσι λεπτά με την Διεύθυνση Κ.ΑΛ.Ο: Εσείς ρωτάτε, οι Υπηρεσίες απαντούν

Το Κέντρο Στήριξης φορέων Κ.ΑΛ.Ο Κεντρικού Τομέα Αθηνών & η Διεύθυνση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας διοργανώνουν διαδικτυακή εκδήλωση την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου και ώρα 12:00 – 14:00.

Θεματικές που θα καλυφθούν:

– Από ποια Τμήματα απαρτίζεται η Διεύθυνση Κ.ΑΛ.Ο, του Υπουργείου Εργασίας;
– Πρώτη επαφή με το Μητρώο, διαδικασίες ίδρυσης, διαδικασίες εγγραφής
– Τροποποίηση στοιχείων, χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας
– Έκδοση Πιστοποιητικού Μέλους, απαραίτητα βήματα
– Που μπορείτε να βρείτε τους Οδηγούς με τα απαραίτητα βήματα;

Στόχος του σεμιναρίου

– Να αναγνωρίζουμε το ρόλο του κάθε Τμήματος της Διεύθυνσης Κ.ΑΛ.Ο όπως του Γενικού Μητρώου, του τμήματος Παρακολούθησης και Ελέγχου κ.ο.κ
– Να μάθουμε τις διαδικασίες που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία μας
– Να ενημερώσουμε τις υπηρεσίες για τις δυσκολίες που τυχόν αντιμετωπίζουμε
– Να εξοικειωθούμε με τις διαδικασίες και να τις φέρνουμε εις πέρας με επιτυχία

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδυκτυακά ενώ θα στείλουμε σύνδεσμο για το Zoom meeting στα άτομα που θα δηλώσουν συμμετοχή την Δευτέρα 15/2 μέχρι τις 10.00 π.μ..

Για να δείτε το πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Για να δηλώσετε συμμετοχή εδώ.

 

Η Διακήρυξη του Τολέδο για την στήριξη της Κ.ΑΛ.Ο

Τον περασμένο Δεκέμβριο (04/12/2020), πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με τίτλο: «Η κοινωνική οικονομία για μια χωρίς αποκλεισμούς, βιώσιμη και δίκαιη ανάκαμψη» που διοργάνωσε η ισπανική κυβέρνηση στο Τολέδο. Στην εκδήλωση αυτή 16 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα υπέγραψαν την διακήρυξη του Τολέδο όπου δηλώνουν την δέσμευσή τους για την στήριξη της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) μέσω:

 1. Αύξηση της ορατότητας και της αναγνώρισης της Κ.ΑΛ.Ο μέσω δημόσιων πολιτικών, σχέδιο δράσης και ειδικών ενεργειών σε συνεργασία με τους ανθρώπους και τους Φορείς που την απαρτίζουν.
 2. Προώθηση του οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού αναπτυξιακού μοντέλου της Κ.ΑΛ.Ο
 3. Υποστήριξη της δημιουργίας οικοσυστημάτων ευνοϊκών για την Κ.ΑΛ.Ο, προωθώντας τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ δημόσιων φορέων και φορέων Κ.ΑΛ.Ο.
 4. Διασφάλιση της απαραίτητης οικονομικής υποστήριξης για την εδραίωση μιας βιώσιμης και αειφόρος Κ.ΑΛΟ.
 5. Αναγνώριση του ρόλου της Κ.ΑΛ.Ο ως κρίσιμο μοχλό στη διαμόρφωση μιας αειφόρος, χωρίς αποκλεισμούς και δίκαιας μετά-COVID ανάκαμψης σε ολόκληρη την Ευρώπη, όπως έχουν ήδη κάνει ορισμένοι διεθνείς φορείς.
 6. Συμβολή στην επέκταση των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. σε διεθνές επίπεδο.
 7. Δημιουργία και διατήρηση συνεργασιών και διαλόγου υψηλού επιπέδου, για το συντονισμό δράσεων που υποστηρίζουν την Κ.ΑΛ.Ο και προωθούν την κοινωνική καινοτομία και την καινοτόμο δημόσια πολιτική.

Την διακήρυξη αυτή καλωσόρισαν πολλές μεγάλες οργανώσεις και δικτυώσεις που ασχολούνται με την Κ.ΑΛ.Ο όπως το Ripess, η CECOP, η ILO, η Social Economy Europe κ.α.

Για να δείτε την διακήρυξη στα αγγλικά πατήστε εδώ

Για να παρακολουθήσετε την σχετική εκδήλωση πατήστε εδώ

5ος κύκλος αιτήσεων για υπηρεσίες υποστήριξης

Άνοιξε ο 5ος κύκλος αιτήσεων για τις υπηρεσίες του Κέντρου Στήριξης Κεντρικού Τομέα Αθηνών. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση έως τις 05/02 για μία από τις ακόλουθες υπηρεσίες:

1. Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου και Αίτηση Χρηματοδότησης

Είτε αφορά το κεφάλαιο εκκίνησης , είτε την ανάπτυξη του φορέα σας, είτε κάποια δράση που θέλετε να υλοποιήσετε αν θέλετε να απευθυνθείτε για οικονομική ενίσχυση σε κάποιον φορέα ή πρόγραμμα χρηματοδότησης θα χρειαστεί να δείξετε μεταξύ άλλων τι είναι αυτό που θέλετε να κάνετε και πώς θα το κάνετε.

Με την υπηρεσία Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου και Αίτηση Χρηματοδότησης θα σχεδιάσουμε μαζί το επιχειρηματικό σας σχέδιο που θα αφορά την χρηματοδότηση όπου και θα εκπαιδευτείτε παράλληλα στα θέματα που το αποτελούν. Στη συνέχεια θα σας βοηθήσουμε να κάνετε αίτηση στον Φορέα που θα μας υποδείξετε.

2. Εκπόνηση Marketing Plan

Για να δραστηριοποιηθείτε θα πρέπει να ασχοληθείτε με θέματα που σχετίζονται με την αγορά που απευθύνεστε με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Θα πρέπει να διευκρινίσετε μεταξύ άλλων: ποια είναι η στοχοθεσία και η τακτική σας (σε σχέση με την αγορά), ποια θα είναι η τιμολογιακή πολιτικής σας, πώς θα προωθήσετε αλλά και θα διανέμετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας, με ποιον τρόπο θα κινηθείτε τους επόμενους μήνες, τι κόστος θα έχουν οι σχετικές αποφάσεις σας.

Με την υπηρεσία Εκπόνηση Marketing Plan θα σχεδιάσουμε μαζί το σχέδιο marketing σας όπου θα εκπαιδευτείτε παράλληλα στα θέματα που το αποτελούν.

3. Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου και υποστήριξη στην υποβολή αίτησης για εγγραφή στο Γενικό Μητρώο Φορέων ΚΑΛΟ

Ποιο είναι το όραμα, ο σκοπός και ο λόγος ύπαρξης και οι στόχοι του Φορέα. Ποια είναι η δραστηριότητα και ποια τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες; Ποια είναι η αγορά που απευθύνονται τα προϊόντα και ποιοι οι αποδέκτες τους; Ποια θα είναι η ταυτότητα του Φορέα και πως θα επικοινωνηθεί προς τα έξω; Ποιος είναι ο οικονομικός σχεδιασμός και πώς είναι οργανωμένος ο Φορέας.

Με την υπηρεσία Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου και υποστήριξη στην υποβολή αίτησης για εγγραφή στο Γενικό Μητρώο Φορέων ΚΑΛΟ θα σχεδιάσουμε μαζί το επιχειρηματικό σας σχέδιο σας όπου θα εκπαιδευτείτε παράλληλα στα θέματα που το αποτελούν. Εφόσον δεν είστε Φορέας Κ.ΑΛ.Ο θα σας υποστηρίξουμε στη συνέχεια ώστε να υποβάλετε την αίτησή για εγγραφή στο Γενικό Μητρώο Φορέων ΚΑΛΟ.

Οι υπηρεσίες απευθύνονται σε υπάρχοντες και νέους φορείς Κ.ΑΛ.Ο και παρέχονται Χωρίς Κόστος, εφόσον έχετε ή θα έχετε έδρα/ εγκατάσταση στους Δήμους Αθηναίων, Βύρωνος, Γαλατσίου, Δάφνης – Υμηττού, Ζωγράφου, Ηλιουπόλεως, Καισαριανής, Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας.

Κάντε την αίτησή σας για την υπηρεσία υποστήριξης & συμβουλευτικής

Δείτε τις ερωτήσεις που θα κληθείτε να απαντήσετε στην αίτησή σας

Πληροφορηθείτε για την διαδικασία επιλογής

Clouds: ένας χώρος συλλογικής ζύμωσης και παρέμβασης που επανεξετάζει το δημόσιο χώρο

Με χαρά σας παρουσιάζουμε τη συμμετοχή μας στο Clouds ένα καινούριο project παρέμβασης στο δημόσιο χώρο από την σκοπιά των Κοινών που συντονίζει η Ludd Makerspace και υλοποιείται από 10 διαφορετικούς φορείς.

 

 

 

 

 

“Το CLOUDS δημιουργεί έναν χώρο συλλογικής ζύμωσης και ενεργεί ως παρέμβαση που επανεξετάζει την έννοια του δημόσιου χώρου. Βασικός μας στόχος είναι η από κοινού δημιουργία και παροχή των κατάλληλων υποδομών για τη κινητοποίηση νέων ιδεών και δράσεων. Μία δέσμευση που θα ενισχύσει την ικανότητα των πολιτών για αυτοοργάνωση και την αίσθηση του ανήκειν στη πόλη.”

Περισσότερες πληροφορίες στο website του project.

Ενώσεις και δικτυώσεις Κ.ΑΛ.Ο απ’όλη την Ελλάδα τοποθετούνται για τον αποκλεισμό φορέων Κ.ΑΛ.Ο από τις ενισχύσεις επιχειρήσεων λόγω COVID – 19

Σε πανελλαδικό επίπεδο, Ενώσεις φορέων Κ.ΑΛ.Ο και δικτυώσεις εγχειρημάτων εκφράζουν τη διαμαρτυρία τους και ζητούν από την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της σχετικά με τον αποκλεισμό φορέων Κ.ΑΛ.Ο από τις ενισχύσεις επιχειρήσεων λόγω COVID – 19.

Ενώσεις από την Αττική, τη Στερεά Ελλάδα, την Δυτική Ελλάδα,την Πελοπόννησο, την Μακεδονία και αλλού, που εκπροσωπούν εκατοντάδες επιχειρήσεις αναφέρουν με σαφήνεια τι…δεν ισχύει για τους φορείς Κ.ΑΛ.Ο.

Διαβάστε τις ανακοινώσεις παρακάτω:

Συντονισμός Φορέων Κ.ΑΛ.Ο Αθήνας

κοινή ανακοίνωση από τους

Ένωση Συμπολιτεία
Ένωση Πέλοπας»
Ένωση “Στερεά Δεσμός
Δυναμική» Ένωση
Δίκτυο ΚοινΣΕπ. Α.Μ.Θ.

και τέλος κοινή ανακοίνωση από

Δίκτυο ΚοινΣΕπ Κεντρικής Μακεδονίας, ΔΙΚΚΕΜ
Υπό σύσταση Ένωση φορέων Κ.ΑΛ.Ο της Κεντρικής Μακεδονίας ΕΝΚΑΛΟ
Σύμπραξη φορέων Κ.ΑΛ.Ο τα Πάντα RΕ
Δίκτυο ΚοινΣΕπ Δυτικής Μακεδονίας

Tελευταία ενημέρωση 14/4/2020:

Επιστολή διαμαρτυρίας συνεργατικών εγχειρημάτων σχετικά με την απουσία / εξαίρεση των επιχειρήσεων  της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας από τις ενισχύσεις επιχειρήσεων

Υπάρχει εμβόλιο κατά της πανδημίας του κεφαλαίου;

Οι πρωτοφανείς καταστάσεις που ζούμε εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19 έχουν σοβαρές επιπτώσεις σε θέματα δημόσιας υγείας καθώς τίθεται επί τάπητος η αντοχή των Εθνικών Συστημάτων που έχουν οικοδομηθεί παγκοσμίως. Μια άλλη πλευρά της πανδημίας είναι η διαχείριση αυτής της κρίσης και των επιπτώσεών της, πλευρά που άπτεται πολιτικών και ευρύτερων κοινωνικών επιλογών.

Η Κ.ΑΛ.Ο ως μια εναλλακτική πρόταση για την οικονομία και την κοινωνία, έχει άραγε να πει κάτι για τις καταστάσεις που βιώνουμε και για όσες θα ακολουθήσουν;

Μπορούν οι αρχές της Κ.ΑΛ.Ο, ν’ αποτελέσουν κατευθύνσεις για τις επιλογές μας σε πολιτικό, κοινωνικό και ατομικό επίπεδο;

Επιλέγουμε να μεταφράσουμε το παρακάτω άρθρο που φτιάχτηκε από τη Δικτύωση REAS στην Μαδρίτη, μία από τις μεγαλύτερες και μακροβιότερες Δικτύωσεις στην Ευρώπη (1995- σήμερα) που αποτελούσε κι έναν από τους βασικούς διοργανωτές του Παγκόσμιου Φόρουμ Μετασχηματιστικών Οικονομιών που επρόκειται να γίνει τον Ιούνιο του 2020 στη Βαρκελώνη, το οποίο και αναβλήθηκε.

Ερχόμενοι αντιμέτωποι με τις διάφορες κρίσεις που εξαπέλυσε o Covid-19, προσπαθούμε να αναλύσουμε την κατάσταση με τους όρους της Αλληλέγγυας Οικονομίας και με τη βοήθεια της Χάρτας των Αρχών μας. Το κείμενο αυτό είναι το εισαγωγικό πλαίσιο ενός Οδηγού Πρωτοβουλιών της Αλληλέγγυας Οικονομίας που προωθείται από το δίκτυο δικτυώσεων REAS της Μαδρίτης, για να παρουσιάσει εμπειρίες από μαρτυρίες, αντίστασης και κατασκευής εναλλακτικών λύσεων που λαμβάνουν χώρα εν όψει της σημερινής υγειονομικής, οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

Βρισκόμαστε σε μια περίοδο αναταραχής, σε μια δυστοπία βγαλμένη από ένα κινηματογραφικό σενάριο. Δεδομένης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, προσπαθούμε να βρούμε στοιχεία που μας βοηθούν να κατανοήσουμε την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και ο πλανήτης. Ο κορωνοϊός δεν γνωρίζει σύνορα και είναι πιο παγκοσμιοποιημένος από ποτέ. Επομένως, είναι επιτακτική ανάγκη να εντοπίσουμε τα αίτια που μας οδήγησαν σε αυτό το σημείο, να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα και να βάλουμε τις βάσεις για να βγούμε από αυτή την κρίση – υγιείς, όχι μόνο σωματικά, αλλά και κοινωνικά και οικονομικά – και να μην ξαναβρεθούμε βυθισμένοι μέσα στην επέλασή του.

Σε αυτό το νέο πλαίσιο, αναδύονται πολλαπλές αναλύσεις, σκέψεις και αναγνώσεις, από διαφορετικές οπτικές γωνίες, οι οποίες συμβάλλουν στη δημιουργία μιας συλλογικής ακτινογραφίας της τρέχουσας στιγμής στην οποία βρισκόμαστε. Σκοπός, λοιπόν, αυτού του άρθρου είναι να μπορέσουμε να προσθέσουμε τις συνεισφορές που προκύπτουν από το όραμα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Και τι καλύτερο από το να δούμε ποιες είναι οι Βασικές Αρχές της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Επομένως, έχοντας ως σημείο αναφοράς το μοντέλο και το κίνημά μας, είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε τι συμβαίνει και έτσι γνωρίζουμε πού και πώς να δράσουμε.

Η δικαιοσύνη είναι μια αξία που “εισάγει μια ηθική και δίκαιη αρχή στην ισότητα, μια αξία που αναγνωρίζει όλους τους ανθρώπους ως υποκείμενα ίσης αξιοπρέπειας και προστατεύει το δικαίωμά τους να μην υπόκεινται σε σχέσεις που βασίζονται στην κυριαρχία και την καταπίεση, ανεξάρτητα από την κοινωνική τους κατάσταση, το φύλο, την ηλικία, την εθνότητα, την καταγωγή, τις ικανότητες τους κ.λπ”.

Δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης κρίσης – επιδεινωμένης από το μοντέλο στο οποίο βρισκόμασταν ήδη βυθισμένοι, έναν πανδημικό ετεροπατριαρχικό καπιταλισμό – είναι προτεραιότητά μας να ξεκινήσουμε από αυτή την προσέγγιση. Δηλαδή να υποβάλουμε προτάσεις λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο κορωνοϊός και ο κοινωνικός έλεγχος έχουν ανομοιόμορφες επιπτώσεις σε ορισμένες ομάδες του πληθυσμού που εξαρτώνται από την κοινωνική θέση και το φύλο.

Από την προσέγγιση της Φεμινιστικής οικονομίας, είναι σημαντικό, να γίνει ορατό το γεγονός ότι οι επιπτώσεις αυτής της κρίσης έχουν έναν μεγαλύτερο αντίκτυπο στις γυναίκες, μιας και εκείνες σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος στις υπηρεσίες αναπαραγωγής και φροντίδας στην κοινωνία. Αυτή είναι η περίπτωση των μεταναστριών, εκείνων που εργάζονται σε επισφαλείς ή ανεπίσημους τομείς (όπως οικιακοί βοηθοί και καθαρίστριες) που στην παρούσα κατάσταση επιδεινώνεται η κατάστασής τους, δεδομένου ότι πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται υπό συνθήκες που τους εκθέτουν στην εξάπλωση του ιού. Τι θα συμβεί αν αρρωστήσουν;

Στο Δίκτυο δικτυώσεων Reas, πιστεύουμε ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι/ες με μια ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουμε την εργασία “στην οποία η ανθρώπινη, κοινωνική, πολιτική και πολιτισμική διάσταση επανακτάται, έτσι ώστε να ικανοποιεί τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων (ατομικές, του κοντινού περιβάλλοντος και της ευρύτερης κοινότητας)”.

Με βάση την αντίληψη αυτή, η εργασία περιλαμβάνει τόσο παραγωγικά (αμειβόμενα ή μη) όσο και αναπαραγωγικά καθήκοντα (αυτά που έχουν να κάνουν με το πεδίο της φροντίδας).

Το σημερινό ηγεμονικό μοντέλο αναθέτει την ευθύνη για τη φροντίδα στις γυναίκες, και όταν αυτές αδυνατούν, είναι οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας καθώς και οι μετανάστριες (οι γυναίκες ουσιαστικά) που κάνουν αυτή την εργασία. Δεδομένου ότι οι ηλικιωμένοι θεωρούνται ως ομάδες υψηλού κινδύνου και τα παιδιά ως φορείς υψηλής μεταδοτικότητας, το ήδη επισφαλές σύστημα φροντίδας μας, έχει αποδυναμωθεί ακόμη περισσότερο.

Υπό αυτή την έννοια, η κρίση αυτή έκανε “ορατό τον τρόπο με τον οποίο η νεοφιλελεύθερη ηγεμονία έχει δημιουργήσει ένα επίπεδο έλλειψης κοινωνικής προστασίας παγκόσμιας εμβέλειας”. Το σύστημα υγείας μας βρίσκεται σε διαδικασία περικοπών του προϋπολογισμού και ιδιωτικοποίησης και δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις που προκάλεσε αυτή η κρίση.

Η δημιουργία ενός περιβάλλοντος κοινωνικής συνυπευθυνότητας συνεπάγεται την κατανομή ανάμεσα σε όλους τους παράγοντες της κοινωνίας, των διαφορετικών καθηκόντων φροντίδας που είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της ζωής στα διάφορα στάδια της.

Από την άλλη πλευρά, η διαφορετική στάση των επιχειρήσεων σε αυτή την κρίση (όπως συνέβη ήδη το 2008) δείχνει για μια ακόμη φορά ότι οι φορείς Κ.ΑΛ.Ο.  είναι πιο ανθεκτικοί και ευέλικτοι σε στιγμές κρίσης. Αν και θα υποστούν, και αυτοί, τις συνέπειες της μείωσης της οικονομικής δραστηριότητας, η συνεταιριστική κουλτούρα & η αυτοδιαχείριση αυτών των φορέων σημαίνει ότι υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και θέληση να προστατευθεί η κατάσταση των εργαζομένων και να αναζητηθούν λύσεις μέσω ταμείων αλληλεγγύης ή άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες αμοιβαίας υποστήριξης.

Με αυτή την αρχή υπερασπιζόμαστε ότι “όλη μας η παραγωγική και οικονομική δραστηριότητα σχετίζεται με τη φύση, επομένως η συμμαχία μας με αυτήν και η αναγνώριση των δικαιωμάτων της είναι η αφετηρία μας”. Πιστεύουμε ότι η σχέση μας με τη Φύση είναι πηγή οικονομικού πλούτου και καλής υγείας για όλους. Εξ’ ου και η θεμελιώδης ανάγκη “να ενσωματωθεί η περιβαλλοντική βιωσιμότητα σε όλες τις δράσεις μας, αξιολογώντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μας (οικολογικό αποτύπωμα) σε μόνιμη βάση”.

Το μοντέλο της απεριόριστης μεγέθυνσης και το παραγωγικό της σύστημα, καθώς και η οργάνωση και ο σχεδιασμός της, δείχνουν και πάλι τις μεγάλες αδυναμίες της σε αυτήν την κρίση. Αυτή η κρίση μας κάνει να αναρωτηθούμε αν οι πόλεις μας είναι έτοιμες και αν τα μοντέλα αστικού σχεδιασμού πρέπει να αναθεωρηθούν για να γίνουν πιο ανθεκτικά και αξιοβίωτα.

Η σημερινή κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το κλίμα, μας έχει ήδη προειδοποιήσει για την ανάγκη να ξεκινήσουμε μια πορεία προς μια κοινωνικό-οικολογική μετάβαση και ότι αυτή είναι μια ευκαιρία για την οικοδόμηση πιο δίκαιων, πιο ισότιμων και βιώσιμων κοινωνιών. Επομένως, δεν πρέπει να παραβλέψουμε ότι πρόκειται για αγώνα μεγάλης απόστασης και ότι η ιστορική μείωση των εκπομπών C02 δεν θα πρέπει να ανατραπεί όταν επιστρέψουμε στα κανονικά επίπεδα παραγωγής και οικονομικής δραστηριότητας.

Πρέπει να αντιληφθούμε την τωρινή συγκυρία ως ένα παράθυρο αλλαγής και μια ευκαιρία να προτείνουμε μέτρα για την υπεράσπιση της βιοποικιλότητας ή τη βελτίωση της περιβαλλοντικής υγείας ώστε να αποφύγουμε να είμαστε ευάλωτοι σε λοιμώξεις όπως ο Covid-19. Από την άποψη αυτή, είναι απαραίτητο να μην χάσουμε την επαφή με τον στόχο μας για οικολογική μετάβαση προς κοινωνίες με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και να επανεξετάσουμε οριστικά την αλλαγή προς ένα μοντέλο παραγωγής που ανταποκρίνεται στα όρια που θέτει ο πλανήτης και είναι συνδεδεμένα  με τους φυσικούς κύκλους της ζωής.

Εμείς στο Δίκτυο δικτύωσεων REAS “θέλουμε να προωθήσουμε τo συνεργατισμό αντί του ανταγωνισμού, εντός και εκτός των οργανώσεών μας που συνδέονται με το δίκτυο”. Από αυτή την άποψη, “σκοπεύουμε να οικοδομήσουμε, συλλογικά, ένα μοντέλο κοινωνίας βασισμένο στην αρμονική τοπική ανάπτυξη, τις δίκαιες εμπορικές σχέσεις, την ισότητα, την εμπιστοσύνη, τη συνυπευθυνότητα, τη διαφάνεια και τον σεβασμό”.

Βλέπουμε μια εντυπωσιακή αύξηση πρωτοβουλιών πολιτών, αμοιβαίας υποστήριξης και συνεργασίας σε διάφορους τομείς, ως απάντηση στην κρίση, γεγονός που υπογραμμίζει πόσο άχρηστες είναι οι καπιταλιστικές αρχές, όπως ο ανταγωνισμός και ο ατομικισμός, έναντι των αξιών που βασίζονται στην αλληλεγγύη και τη συλλογικότητα και αποτελούν χαρακτηριστικά της Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Μεγάλο μέρος πρωτοβουλιών και εγχειρημάτων από διάφορους τομείς, όπως η επικοινωνία, η ενέργεια, η κινητικότητα, η αγρο-οικολογία, τα τρόφιμα, η κατανάλωση κ.λπ., συνυπάρχουν και συνεργάζονται στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και οι περισσότερες από αυτές προέρχονται από πρωτοβουλίες πολιτών με διπλό στόχο: το μοίρασμα γνώσεων και εργαλείων και την διατύπωση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών αιτημάτων με στόχο τον μετασχηματισμό του πλαισίου, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των Κοινωνικών Αγορών.

Είναι επομένως σημαντικό, η απόκρισή μας σε στιγμές κρίσης, όπως η τωρινή, να είναι συλλογική ως προς το μοίρασμα της γνώσης, των πόρων των οργανισμών  όπως οι φυσικοί χώροι ή τα υλικά αγαθά, έτσι ώστε να συμπληρώνουμε τις κοινές μας προσπάθειες σαν μέρος ενός συνόλου.

Η αρχή του “μη κερδοσκοπικού” είναι στενά συνδεδεμένη με τον τρόπο που εμείς αναλύουμε τους ισολογισμούς, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο την οικονομική διάσταση, αλλά και την ανθρώπινη, κοινωνική, περιβαλλοντική, πολιτιστική και συμμετοχική διάσταση, με αποτέλεσμα ένα συνολικό όφελος. Εννοείται με αυτό, ότι οι δραστηριότητές μας επενδύουν τα όποια πλεονάσματα στη βελτίωση ή στην επέκταση του εταιρικού σκοπού  καθώς και στην υποστήριξη άλλων πρωτοβουλιών αλληλεγγύης γενικού ενδιαφέροντος, συμμετέχοντας έτσι στο χτίσιμο ενός πιο ανθρώπινου με μεγαλύτερη φροντίδα και δίκαιου κοινωνικού μοντέλου.

Αυτή η αρχή, τοποθετεί τους φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στους αντίποδες του καπιταλιστικού DNA και εκφράζεται στην παρούσα κρίση, μέσα από την παροχή πληθώρας εξαιρετικών και δωρεάν υπηρεσιών, των φορέων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην κοινωνική τους βάση (μεγαλύτερο όγκο δεδομένων πλοήγησης, ψυχαγωγία και πολιτιστικές δραστηριότητες, εκπαίδευση, δωρεάν ανανέωση συνδρομών για άτομα που πλήττονται οικονομικά από την ύφεση κλπ.). Από την άλλη πλευρά, βλέπουμε επίσης πώς μερικές από τις μεγάλες εταιρείες μεταφράζουν την κρίση της υγείας και την κατάσταση του εγκλεισμού ως μια νέα θέση στην αγορά όπου μπορούν να αυξήσουν τα κέρδη τους, μια ακόμη εκδήλωση της επιθυμίας για κέρδος, με οποιοδήποτε κόστος, που κρύβεται πίσω από δεκαετίες ιδιωτικοποίησης βασικών κοινωνικών υπηρεσιών όπως η υγεία.

Ωστόσο, βλέπουμε επίσης πως κρίσεις και καταστάσεις, όπως η τωρινή,  είναι ένα σοκ για την κλίμακα αξιών μας. Έρχονται στο φως τα πραγματικά σημαντικά ζητήματα, αναγκάζοντάς μας να σταματήσουμε και να ξανασκεφτούμε, πραγματικά, ποιες είναι οι βασικές ανάγκες, δίνοντας στα χρήματα την πραγματική τους αξία (την ικανοποίηση των ζωτικών αναγκών) και απονομισματοποιώντας πολλές από τις βασικές δράσεις, πρωτοβουλίες και χρήσεις πόρων, που λαμβάνουν χώρα την παρούσα στιγμή.

“Η δέσμευσή μας για το περιβάλλον συγκεκριμενοποιείται στη συμμετοχή και στην αειφόρο τοπική και κοινοτική ανάπτυξη, από τη συμμετοχή σε δίκτυα και τη συνεργασία με άλλους οργανισμούς του κοντινού κοινωνικού και οικονομικού ιστού μέσα στην ίδια γεωγραφική περιοχή”.

Aυτή η κρίση δοκιμάζει το ρόλο μας στο να υπερασπιστούμε και να διατηρήσουμε την υγεία του κοινωνικού μας περιβάλλοντος. Αλλά, επίσης, μας προσκαλεί να γίνουμε ενεργοί υποστηρικτές του περιβαλλοντικού μας πλούτου, εκτιμώντας περισσότερο από ποτέ, τον προορισμό και τον αντίκτυπο των οικονομικών μας πόρων. Όπως μας υπενθυμίζει η ηθική χρηματοδότηση, τα χρήματα σε αυτήν την κερδοσκοπική και εμπορευματοποιημένη κοινωνία είναι ένα εργαλείο εξουσίας, το οποίο επιτρέπει σε πολλές πρωτοβουλίες και σχέδια να “μπορούν να κάνουν”,  έτσι ώστε τοποθετώντας τα χρήματά μας, στο τάδε ή στο δείνα οικονομικό κύκλωμα, να μπορούμε να επωφεληθούμε άμεσα και να μπορούμε να ενισχύσουμε κάποιες δομές αντί για άλλες.

Η νέα φάση της οικονομικής κρίσης που έρχεται, θα επηρεάσει σοβαρά το τοπικό εμπόριο και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, πιθανώς τα θύματα μιας νέας φάσης συσσώρευσης από όπου θα ωφεληθούν και πάλι οι μεγάλες εταιρίες. Έτσι, ο ρόλος μας ως καταναλωτών μέσω της κριτικής και υπεύθυνης κατανάλωσης θα είναι αποφασιστικής σημασίας για την επιβίωση πολλών μικρών επιχειρήσεων στην περιοχή μας.

Αυτό ανοίγει τη δυνατότητα ενός ηθικού κυκλώματος, όπου η υπεράσπιση του τοπικού παραγωγικού ιστού θα επαναφέρει μεγαλύτερο πλούτο στην περιοχή (όσον αφορά την απασχόληση, τις καταναλωτικές συνήθειες), δημιουργώντας διαδικασίες μετασχηματισμού των δομών που δημιουργούν ανισότητες και αποκλεισμούς.

Ο κορωνοϊός είναι μια παγκόσμια πρόκληση για τον πλανήτη στο σύνολό του αυτή τη στιγμή, αλλά δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι αυτής της κρίσης προηγήθηκε η εφαρμογή ενός μη βιώσιμου μοντέλου, σε όλα τα επίπεδα.

Επομένως, είναι σημαντικό να κάνουμε έναν απολογισμό, να αναρωτηθούμε  και να προσδιορίσουμε πώς και ποιος επηρεάζεται και ποια είναι τα εργαλεία που έχουμε έτσι ώστε να αποφύγουμε την αύξηση της επισφάλειας και της ανισότητας που παράγει το σημερινό σύστημα.

Η κρίση είναι επίσης κρίση του καπιταλιστικού μοντέλου και είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε με άλλα μοντέλα, όπως αυτά που προτείνονται από την Αλληλέγγυα Οικονομία και τις Μετασχηματιστικές Οικονομίες καθώς και από κινήματα όπως η κοινωνική οικολογία και η φεμινιστική οικολογία που αναζητούν ένα νέο πρότυπο για τη βιωσιμότητα της ζωής.

  1. Το φύλο και η κοινωνική θέση του ατόμου, αποτελούν παράγοντες που διαφοροποιούν τον τρόπο με τον οποίο βιώνει ο καθένας και η καθεμία τις επιπτώσεις από την πανδημία και τα μέτρα κοινωνικού ελέγχου που επιβάλλονται, άρα και οι παρεμβάσεις θα πρέπει να είναι ανάλογες
  2. Το καθήκον της φροντίδας ν’ αναδιανεμηθεί σε όλους τους δρώντες, με όρους κοινωνικής συνυπευθυνότητας (πέραν γυναικών, ηλικιωμένων)
  3. Η προστασία της εργασίας και του μισθού στα συνεταιριστικά εγχειρήματα είναι πρωτεύον ζήτημα
  4. Ποιος είναι ο ρόλος του αστικού σχεδιασμού των μεγάλων πόλεων σε περιόδους κρίσης;
  5. Να μην ανατραπεί η ιστορική μείωση των εκπομπών C02  όταν επιστρέψουμε σε κανονικά επίπεδα οικονομικής δραστηριότητας
  6. Επιτακτικός στόχος είναι η οικολογική μετάβαση προς κοινωνίες με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και απόλυτος σεβασμός στα όρια που θέτει ο πλανήτης
  7. Η συνεργασία μεταξύ των φορέων Κ.ΑΛ.Ο σε στιγμές κρίσης να είναι συλλογική ως προς το μοίρασμα της γνώσης, των πόρων των οργανισμών και την διατύπωση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών αιτημάτων
  8. Οι φορείς Κ.ΑΛ.Ο να παρέχουν πληθώρα δωρεάν υπηρεσιών στην κοινωνική τους βάση σε αντίθεση με εταιρείες που αισχροκερδούν
  9. Ο ρόλος μας ως καταναλωτών μέσω της κριτικής και υπεύθυνης κατανάλωσης θα είναι αποφασιστικής σημασίας για την επιβίωση μικρών επιχειρήσεων στην κοινότητα
  10. Να αναστοχαστούμε και να προβληματιστούμε για την επόμενη μέρα έτσι ώστε να μην αυξηθεί η επισφάλεια και η ανισότητα

Συγγραφή και επιμέλεια αρχικού κειμένου: Reas Red de Redes
Μετάφραση, εισαγωγή και σύνοψη σημείων: Dock

BackToTop