Eγκύκλιος 17/2019 του ΕΦΚΑ σχετικά με την ασφάλιση των μελών Συν. Εργ.

[ αναδημοσίευση από taxheaven.gr ]

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 17/2019 του ΕΦΚΑ σχετικά με την ασφάλιση των μελών Συνεταιρισμών Εργαζομένων.

Με τις διατάξεις ν.4430/2016, δημιουργείται το νομοθετικό πλαίσιο για την “Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία” ως μορφή εναλλακτικής οργάνωσης των οικονομικών δραστηριοτήτων και ορίζονται μεταξύ άλλων οι φορείς της.

Ειδικότερα:

• ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΚΑΛΟ)

Οι φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας όπως ορίζονται από τις παραπάνω διατάξεις είναι:
α. Οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων, που συστήνονται με το άρθρο 24 του ως άνω νόμου
β. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του άρθρου 14 του ως άνω νόμου
γ. Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοιν.Σ.Π.Ε.) που διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2716/1999, τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.3842/2010 και του παρόντος νόμου
δ. Οποιοδήποτε άλλο μη μονοπρόσωπο νομικό πρόσωπο εφόσον έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα, όπως ιδίως αγροτικοί συνεταιρισμοί του ν.4384/2016, αστικοί συνεταιρισμοί του ν.1667/1986, Αστικές Εταιρείες των άρθρων 741 επ. του Α.Κ., εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ρητά οριζόμενες στις ίδιες διατάξεις προϋποθέσεις.

Από τους ανωτέρω φορείς υποχρέωση ασφάλισης προκύπτει για τα μέλη των Συνεταιρισμών Εργαζομένων, που με την παρούσα παρέχονται οδηγίες, καθώς και για τους απασχολούμενους στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, για τις οποίες θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες.

• ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (Συν.Εργ.)

Γενικά

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ του άρθρου 24 ν.4430/2016, συστήνονται οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων, ως αστικοί συνεταιρισμοί του ν.1667/1986, που έχουν ως καταστατικό σκοπό τη “συλλογική ωφέλεια”, όπως ορίζεται και διαθέτουν εκ του νόμου εμπορική ιδιότητα. Μέλη τους είναι αποκλειστικά και μόνο φυσικά πρόσωπα, τα οποία επιθυμούν να βιοποριστούν, παράγοντας από κοινού αγαθά και υπηρεσίες για τρίτους.

Έναρξη ισχύος

Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων ορίζεται η 31/10/2016.

Υπακτέα πρόσωπα – έναρξη ασφάλισης

Τα μέλη των Συνεταιρισμών Εργαζομένων, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις του π. ΟΑΕΕ.

Προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποχρεωτική ασφάλιση των μελών των Συνεταιρισμών Εργαζομένων, είναι η απόκτηση της ιδιότητας του μέλους, η οποία συντελείται με την εγγραφή του στον Συνεταιρισμό και την καταχώρησή της στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (Μ.Κ.Ε) του Γενικού Μητρώου Φορέων Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Επισημαίνεται ότι στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας εγγράφονται υποχρεωτικά οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων οι οποίοι συστήνονται με βάση το ν.4430/2016 προκειμένου να πιστοποιηθούν ως Συνεταιρισμοί Εργαζομένων και να αποκτήσουν νομική και εμπορική ιδιότητα.

Δικαιολογητικά εγγραφής – Διαδικασία υπαγωγής στην ασφάλιση

Για την εγγραφή των μελών Συνεταιρισμού Εργαζομένων στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΦΚΑ απαιτείται εκτός των γνωστών δικαιολογητικών, πιστοποιητικό/βεβαίωση μέλους του Συνεταιρισμού από το Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

Εισφοροδότηση

Τα υπαγόμενα πρόσωπα καταβάλλουν μέχρι 31/12/2016, για κύρια ασφάλιση και υγειονομική περίθαλψη, τις προβλεπόμενες για τον π.ΟΑΕΕ ασφαλιστικές εισφορές.

Από 1/1/2017, καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από το άρθρο 39 και την παρ.2 του άρθρου 41 του ν.4387/2016, όπως ισχύουν.

Εφόσον τα μέλη του Συνεταιρισμού ασκούν παράλληλα και άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, μέχρι 31/12/2016 έχουν εφαρμογή οι σχετικές γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις των πρώην φορέων κύριας ασφάλισης, στους οποίους υπάγονται για την ασκούμενη επαγγελματική τους δραστηριότητα. Από 1/1/2017 έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις των παρ. 1 & 2 του άρθρου 36 του ν.4387/2016, όπως ισχύουν περί παράλληλης ασφάλισης.

Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο

Τι έγινε στο Herzelle 22-24 Μαρτίου;

Από τις από τις 22 μέχρι τις 24 Μαρτίου,  βρεθήκαμε στο Herzelle, 40 χλμ δυτικά των Βρυξελλών. Εκεί έγινε η πρώτη κοινή συνάντηση του πανευρωπαϊκού δικτύου των Καρπών Αλληλεγγύης, μετά από κάμποσο καιρό.

Οι Καρποί Αλληλεγγύης είναι ένα συνεργατικό δίκτυο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας μεταξύ ελληνικών παραγωγικών συνεταιρισμών και οργανώσεων / συνεταιρισμών στην Β. Ευρώπη. Ο ρόλος μας σε αυτό το δίκτυο, το οποίο μετράει σχεδόν πέντε χρόνια ζωής, είναι αυτός του διευκολυντή μεταξύ των εμπλεκομένων.

Στη συνάντηση έλαβαν μέρος από την Ελλάδα το Dock, η Greenland products και η Μοδούσα ΚΟΙΝΣΕΠ, από την Ελλάδα.  Από τη Γερμανία η καμπάνια SoliOli, από την Αυστρία η «Ένωση για την προώθηση αλληλέγγυων οικονομικών μοντέλων», από την Ολλανδία η Possible today και φυσικά οι Βέλγοι οικοδεσπότες της συνάντησης ο συνεταιρισμός eco & fair που αποτελείται την περιβαλλοντική οργάνωση Climaxi, το κοινωνικό κέντρο t’ Uilekot και την τοπική ομάδα Herzelle της κίνησης «κόντρα στον καιρό» (A CONTRE COURANT).

Η ενημέρωση από κάθε χώρα για την παρούσα κατάσταση, η παρουσίαση των εγχειρημάτων που συμμετείχαν, η ανταλλαγή καλών πρακτικών, και οι προοπτικές του δικτύου ήταν  η κύρια ατζέντα της συνάντησης. Ανάμεσα στα θέματα που επίσης συζητήθηκαν ήταν οι εξελίξεις στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι του δίκαιου και αλληλέγγυου εμπορίου αλλά και ζητήματα πιστοποίησης και ποιότητας των διακινούμενων προϊόντων. Είχαμε επίσης τη χαρά σε αυτή την πρώτη συνάντηση να δούμε το δίκτυό μας να μεγαλώνει καθώς στο χάρτη μας προστέθηκε και η Αυστρία!

Ισορροπώντας ανάμεσα στο χαλαρό κλίμα, τις πρακτικές και πολιτικές συζητήσεις η πρώτη συνάντηση κατάφερε να προσφέρει σε όλους τους συμμετέχοντες διαφορετικές όψεις μιας οικονομίας με μετασχηματιστικά χαρακτηριστικά. Διαφορετικές όψεις, που προκύπτουν από την πολυμορφία όσων ήταν παρόντες με διαφορετικές αφετηρίες που συναντιούνται σε έναν κοινό στόχο: τη δημιουργία τη λειτουργία και την υποστήριξη ενός δικτύου που η οικονομική του δραστηριότητα έχει τα χαρακτηριστικα της Κ.ΑΛ.Ο από την αρχή μέχρι το τέλος.

Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κ.ΑΛ.Ο: Σχεδιασμοί για την Αθήνα

Ο Συντονισμός Φορεών ΚΑλΟ Αθήνας, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) διοργανώνει ανοικτή συζήτηση με θέμα: «Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία: Σχεδιασμοί για την Αθήνα» στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΑΠ (Τζωρτζ 4, Πλατεία Κάνιγγος) την Πέμπτη 21 Μαρτίου, 15.00 – 18.00

Δείτε εδώ το facebook event

Η συζήτηση εστιάζεται στο οικοσύστημα Κ.ΑΛ.Ο του Δήμου Αθήνας και έχουν προσκληθεί η Περιφέρεια Αττικής, ο Δήμαρχος Αθηναίων καθώς και υποψήφιοι δήμαρχοι για να εκθέσουν τους σχεδιασμούς τους για την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομία

www.socioeco.org: H K.AΛ.Ο σε παγκόσμια κλίμακα, online

Πώς θα σας φαινόταν ένα website που συγκεντρώνει όλη τη γνώση και την πληροφορία γύρω από ένα θέμα online και σε ένα σημείο?

Aν αναρωτιέστε, δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε το www.socioeco.org και θα ανακαλύψετε την Κ.ΑΛ.Ο σε παγκόσμια κλίμακα!

» Καλωσήρθατε στο www.socioeco.org, το site που συγκεντρώνει όλες τις πηγές και αναφορές που σχετίζονται με την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία. Το website εξασφαλίζει πρόσβαση σε 6.046 έγγραφα που αφορούν 10 θεματικές, 1.661 δημοσιεύσεις, 1.212 βίντεο, παρουσιάζει τη δουλειά 5.035 συγγραφέων, ερευνητών και 1.015 οργανισμών. Καταγράφει επίσης 265 εκπαιδευτικά σεμινάρια και 704 webites. Χάρη στη συνεργασία μας με άλλα sites υπάρχουν 29.453 αναφορές συνολικά για την Κ.ΑΛ.Ο στο website μας».

Από το τεράστιο σε έκταση υλικό, στο website υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης με βάση παραμέτρους, προς διευκόλυνση των επισκεπτών. Αναζήτηση με βάση:  θέμα, keywords, χώρα, όνομα συγγραφέα ή οργανισμού, διεθνή ή ευρωπαϊκά events ( π.χ συνέδρια), βιβλιογραφία ανά έτος.

Yπάρχει επίσης καταγραφή  όλων των πρωτοβουλιών που αφορούν την Κ.ΑΛ.Ο:

Στον παγκόσμιο «Χάρτη των λύσεων της Κ.ΑΛ.Ο», οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν τη…λύση μέσα από μια ευρεία γκάμα επιλογών και κριτηρίων (με βάση και τα παραπάνω). Η καταγραφή αυτή έχει σκοπό να αναδείξει την ορατότητα της Κ.ΑΛ.Ο αλλά και τις λύσεις που προσφέρει αυτό το οικονομικό μοντέλο.

Σε επίπεδο χάρτη καταγράφεται επίσης και η δραστηριότητα που αφορά τις δημόσιες πολιτικές και την Κ.ΑΛ.Ο, τα συνεργατικά μέσα ενημέρωσης, τα παιδαγωγικά εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί από φορείς και οργανισμούς.

Yπάρχει διαρκές και ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχής σε άτομα και ομάδες που θέλουν να συνεισφέρουν σε επιστημονικό έργο και οπτικοακουστικό υλικό αλλά και σε πρωτοβουλίες που θέλουν να…μπουν στον χάρτη.Υπάρχει επίσης η δυνατότητα συνεισφοράς στην Solecopedia ( στην Εγκυκλοπαίδεια της Κ.ΑΛ.Ο, όπως την ονομάζουν), η οποία αν και βρίσκεται σε αρκετά πρώιμο στάδιο, φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα συλλογικό και διεθνές γνωστικό εργαλείο.

Πάρτυ του Συντονισμού Φορέων Κ.ΑΛ.Ο Αθήνας

Το Σάββατο 26.1.2019, ο Συντονισμός Φορέων Κ.ΑΛ.Ο Αττικής, πραγματοποιεί στη Θρυαλλίδα ( Hρακλειδών 11, Θησείο) το πρώτο to know us better πάρτυ του.

Το πάρτυ ξεκινάει στις 20.00 και θα υπάρχει κουπόνι ενίσχυσης με ποτό αξίας 5 ευρώ.

Εμείς θα βρισκόμαστε εκεί και σας προσκαλούμε με χαρά να γνωριστούμε από κοντά.Τι θα γίνει στη Βαρκελώνη το 2020;

Η Βαρκελώνη ετοιμάζεται σιγά σιγά για να υποδεχτεί το 2020 το Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ των Μετασχηματιστικών Οικονομιών!

Πρόκειται για μια σημαντική διοργάνωση που στόχο έχει να αποτελέσει σε παγκόσμια κλίμακα τον τόπο και τον χώρο συνάντησης ανθρώπων, ομάδων, φορέων και κινημάτων που εφαρμόζουν διαφορετικά οικονομικά μοντέλα.

Υπεύθυνοι για τη διοργάνωση είναι δικτυώσεις που δραστηριοποιούνται χρόνια στο πεδίο της Κ.ΑΛ.Ο τόσο στην Ισπανία και την Καταλονία όσο και στην Ευρώπη και διεθνώς:

το καταλανικό δίκτυο XES, το ισπανικό δίκτυο REAS, το παγκόσμιο δίκτυο Ripess International και το ευρωπαϊκό δίκτυο Ripess EU.

Mε δεδομένη τη συμμετοχή μας στο Ripess ΕU, παρακολουθήσαμε και συμμετείχαμε στις προπαρασκευαστικές διαδικασίες που πραγματοποιήθηκαν τέλη Οκτώβρη στη Βαρκελώνη.

Με αυτή την ευκαιρία θέλουμε να σας μεταφέρουμε κάποιες χρήσιμες πληροφορίες:

Βασικός στόχος της διοργάνωσης είναι καταρχήν η δημιουργία αλλά και η ενίσχυση δεσμών/δικτυώσεων μεταξύ φορέων και εγχειρημάτων που δρουν, παράγουν και εργάζονται εντός του πλαισίου της Κ.ΑΛ.Ο κόντρα στο κυρίαρχο μοντέλο του ανταγωνισμού.

Στο website της διοργάνωσης, οι φορείς που το συντονίζουν αναφέρουν:

[…]Προτείνουμε να γίνει η διαδικασία ο στόχος. Ξεκινάμε μια διαδικασία σύγκλισης, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, όλων των projects, κινημάτων και τρόπων κατανόησης και οργάνωσης της οικονομίας που έχουν ως κοινό στόχο την οικοδόμηση μιας γνήσιας μετασχηματιστικής εναλλακτικής στο υφιστάμενο οικονομικό σύστημα.

Θέλουμε να καταστήσουμε αυτό το Φόρουμ μια Αγορά. Δεν θέλουμε να περιορίσουμε τον εαυτό μας στον εορτασμό μιας εκδήλωσης βιτρίνας για ειδικούς, αλλά μάλλον να συζητήσουμε ανοιχτά τι είδους οικονομία θέλουμε. Ούτε θέλουμε μόνο να υποστηρίξουμε και να ονειρευτούμε ότι αυτός ο «άλλος κόσμος είναι δυνατός», διότι γνωρίζουμε, ως αποτέλεσμα των αμέτρητων projects που δημιουργούν εναλλακτικές λύσεις, ότι υπάρχει ήδη. Θέλουμε να βρούμε κοινές στρατηγικές για να γίνουμε ορατοί, να ενωθούμε με στόχο να αναπτυσσόμαστε.[…]

Οι παραπάνω στόχοι θα αναπτυχθούν και θα οριστούν πιο συγκεκριμένα μέσα τις 5 θεματικές ζώνες που αποτελούν τη βάση για το πρόγραμμα του Παγκόσμιου Φόρουμ:

  1. Oικολογία, Φεμινισμός και ζητήματα φύλου
  2. Αγροοικολογία και Διατροφική Κυριαρχία
  3. Φυσικά, αστικά και ψηφιακά κοινά
  4. Κ.ΑΛ.Ο, Συνεργατισμός και Δίκαιο Εμπόριο
  5. Ηθική και Αλληλέγγυα Χρηματοδότηση

Στις παραπάνω θεματικές η συζήτηση ορίζεται από οριζόντιους άξονες που αφορούν:

  • Την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την έρευνα
  • Τις μετασχηματιστικές δημόσιες πολιτικές
  • Τους όρους χρηματοδότησης της συστημικής αλλαγής.

Με ορίζοντα την εμπλοκή περισσότερων φορέων, δικτύων και κινημάτων σε τοπικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο, η διοργάνωση έχει ήδη ορίσει ενδιάμεσες συναντήσεις εργασίας  με στόχο την συλλογική διαμόρφωση των θεματικών ζωνών, ως προς το περιεχόμενο, το αντικείμενο, τις προτεραιότητες.(Η πρώτη συνάντηση έχει οριστεί για τις 5-7 Απρίλη του 2019)

Στο website της διοργάνωσης υπάρχουν επίσης πληροφορίες για το πώς φορείς και εγχειρήματα μπορούν να συμμετέχουν είτε στη διαμόρφωση των θεματικών, είτε συμβάλλοντας σε σχέση με τους οριζόντιους άξονες της διοργάνωσης.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα συμμετοχής και στις ομάδες εργασίας της επικοινωνίας και των logistics.

Εξίσου σημαντική είναι και η πρόθεση των διοργανωτών να δημιουργηθούν σε παγκόσμιο επίπεδο τοπικές επιτροπές με στόχο την καλύτερη προώθηση του Φόρουμ αλλά και την εμπλοκή και συμμετοχή τοπικών φορέων και εγχειρημάτων στη διοργάνωση.

Στο μέλλον θα επανέρθουμε με περισσότερες πληροφορίες, παρακολουθώντας μέσα από τη συμμετοχή μας στο Ripess EU τα βήματα προετοιμασίας μιας σημαντικής παγκόσμιας διοργάνωσης που αφορά την Κ.ΑΛ.Ο.

Διαβάστε εδώ το call της διοργάνωσης.

Οι «Φίλοι των Εκδόσεων των Συναδέλφων» συνεχίζουν και το 2019

[ αναδημοσίευση από Έκδόσεις των Συναδέλφων]

«Οι «Εκδόσεις των Συναδέλφων» συνεχίζουν και φέτος τον θεσμό «Φίλοι των Εκδόσεων των Συναδέλφων». Δεν είναι δική μας πρωτοτυπία. Γνωρίζουμε πως πολλοί εναλλακτικοί και κινηματικοί εκδοτικοί οίκοι σε όλη την Ευρώπη έχουν καθιερώσει αυτόν το θεσμό. Οι «Φίλοι των Εκδόσεων» είναι μια πολύτιμη στήριξη στην προσπάθειά μας τόσο στο οικονομικό επίπεδο όσο και στο επίπεδο της συμβολής με προτάσεις, συμβουλές, ιδέες κ.ο.κ. Αποτελούν ταυτόχρονα μια σημαντική βοήθεια στη διακίνηση των βιβλίων μας.

Πώς λειτουργεί ο θεσμός αυτός;

Με μια ετήσια συνδρομή 80 ευρώ, που δίνεται εφάπαξ ή σε 2 δόσεις (μία με την εγγραφή και μία τον Ιούλιο), ο φίλος/η των Εκδόσεων παίρνει δωρεάν ένα αντίτυπο από κάθε καινούργιο βιβλίο που βγαίνει μέσα στη χρονιά. Επίσης, πέραν του δωρεάν αντιτύπου, θα μπορεί να αγοράζει τα βιβλία μας με έκπτωση 50% επί της ονομαστικής τιμής (τιμή καταλόγου). Τέλος, επειδή οι «Εκδόσεις των Συναδέλφων» εκτός από τα δικά τους βιβλία διακινούν και βιβλία άλλων εκδοτικών οίκων, μπορούν να προμηθεύουν τους φίλους τους με όποιο βιβλίο αναζητούν με έκπτωση 30% επί της ονομαστικής του τιμής (με σεβασμό στην Ενιαία Τιμή του Βιβλίου).

Αναμένουμε οι Φίλοι των Εκδόσεων, πέρα από τη μέχρι τώρα βοήθειά τους στο ζήτημα της διακίνησης, να μας ανοίξουν και νέους δρόμους ώστε τα βιβλία μας να προβληθούν περισσότερο και να φτάσουν σε νέους χώρους (στέκια, βιβλιοπωλεία, πόλεις της επαρχίας κ.λπ.).

Οι φίλοι που μένουν εκτός Αθηνών θα παίρνουν τα βιβλία τους, όποτε επιθυμούν οι ίδιοι, με το ταχυδρομείο (με χρέωση των ταχυδρομικών).

Παρακαλούμε όποιος/α ενδιαφέρεται, να δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα μέχρι 15 Φεβρουαρίου του 2019.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την πολύτιμη βοήθεια και τη στήριξη που θα μας προσφέρετε.

Πώς πληρώνω;

  1. Με κατάθεση στον λογαριασμό με αριθμό 5080 065297 711 της Τράπεζας Πειραιώς (IBAN GR93 0172 0800 0050 8006 5297 711). Στην περίπτωση αυτή, μην ξεχάσετε να μας στείλετε ένα μήνυμα στο [email protected], με το όνομά σας, τη διεύθυνσή σας και το τηλέφωνό σας!
  2. Ελάτε μια βόλτα από το βιβλιοπωλείο μας στην οδό Καλλιδρομίου 30, στα Εξάρχεια. Θα χαρούμε πολύ να τα πούμε από κοντά και να πιούμε έναν καφέ!

Ποια βιβλία σχεδιάζουμε να κυκλοφορήσουν το 2019;*

Mark Bray, Antifa. Το εγχειρίδιο του αντιφασίστα (μετ. Γιάννης Καστανάρας)

Κώστας Μαϊστρέλης, Για μια κουλτούρα εγχειρημάτων

Γιάννης Μπίλλας – Γιώργος Κολέμπας, Για την κοινότητα των κοινοτήτων

Νίκος Κουφόπουλος – Νικόλας Αγάθος, Μια μπαλάντα για τον Billy the Kid (κόμικ)

Κωνσταντίνα Γεωργαντά (επιμ.), Athens in poems (στα αγγλικά)

Νόρμαν Σπίνραντ, Το σιδερένιο όνειρο

Συλλογικό έργο, Λεωνίδας Χρηστάκης. Ο πολυπράγμονας (8+1 κείμενα)

Ettore Cinnella, Ο άλλος Μαρξ (μετ. Άννα Γρίβα)

Ηλίας Παπαγεωργίου, Πεδία κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Ο χώρος ως «δοχείο ζωής» (αρχιτεκτονική – πολεοδομία)

Πιοτρ Κροπότκιν, Για τον ατομικισμό. Επιστολή στον Μαξ Νετλάου

Νίκος Πλατής, Κολοκοτρωνέικο Λεξικό

Γιάννης Φούντας, Εξαρχείων αλφαβητάριο (1845-1975)

* Το εκδοτικό πρόγραμμα δεν είναι τελικό (όπως και σε κάθε εκδοτικό οίκο) και ενδέχεται να προστεθούν ή να αφαιρεθούν τίτλοι (ή να αντικατασταθούν)»


Kαταργήθηκε οριστικά το τέλος επιτηδεύματος για τις ΚοινΣΕπ

Με την τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 καταργείτε οριστικά το τέλος επιτηδεύματος.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 17 του ν. 4577/2018 που αφορά την τροποποίηση διαβάζουμε:

1. Στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Από 1.1.2019 καταργείται η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου.».

2. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 31 αντικαθίσταται ως εξής:

«Από το φορολογικό έτος 2018 και εφεξής εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής τέλους οι αγρότες – μέλη αγροτικών συνεταιρισμών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ν. 4384/2016 (Α΄ 78), οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι σχολικοί συνεταιρισμοί του άρθρου 46 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167), οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων, καθώς και οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής που βρίσκονται σε εκκαθάριση, πτώχευση ή αδράνεια. Σε περίπτωση που η αδράνεια δεν καταλαμβάνει ολόκληρο το φορολογικό έτος εφαρμόζεται αναλογικά η παράγραφος 2.».


Kalomathe.gr: H Εκπαιδευτική Πλατφόρμα Κ.ΑΛ.Ο

Το αποτέλεσμα της συνεργασίας 7 φορέων που δρουν υποστηρικτικά στην ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα, δεν είναι μόνο γεγονός αλλά είναι και online!

Στο www.kalomathe.gr, θα υπάρχει προσεχώς και σε ελεύθερη πρόσβαση  «εκπαιδευτικό υλικό για την Κ.ΑΛ.Ο στα ελληνικά με ύφος απλό και κατανοητό και σε μορφή ανοιχτή και προσβάσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο/η»

Ως Dock έχουμε αναλάβει τη δημιουργία και επιμέλεια του εκπαιδευτικού υλικού που αφορά την εισαγωγή στην Κ.ΑΛ.Ο, την δημιουργία/διακυβέρνηση συνεργατικών ομάδων και τέλος την ανάλυση/επεξήγηση επιχειρηματικών εργαλείων ( SWOT analysis, επιχειρηματικός καμβάς) ενώ σε επόμενη φάση του project θα παρουσιάσουμε υλικό που αφορά το marketing προϊόντων και την επιλογή νομικης μορφής.

Δείτε το promo video της πλατφόρμας:

Στην επίσημη πρώτη εμφάνισή της η εκπαιδευτική πλατφόρμα περιέχει χρήσιμο και ιδανικό υλικό για για ομάδες ατόμων «που σκέφτονται να φτιάξουν μια ΚοινΣΕπ…» αλλά και για όσους θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα την Κ.ΑΛ.Ο.

Οι φορείς  με τους οποίους είχαμε τη χαρά να συνεργαστούμε, συνδιαμορφώνοντας τις κατευθύνσεις της όλης προσπάθειας είναι οι παρακάτω:

Η άτυπη Ομάδα Συντονισμού κινείται ήδη προς την κατεύθυνση δημιουργίας Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου το οποίο θα απαρτίζεται από πρόσωπα που συνέβαλαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στη δημιουργία αυτής της εκπαιδευτικής πλατφόρμας και δεσμεύονται να συνεχίσουν τη λειτουργία της και να εμπλουτίσουν περαιτέρω το περιεχόμενό της.

Επισκεφτείτε το www.kalomathe.gr για περισσότερες πληροφορίες και  συνδεθείτε με την εκπαιδευτική πλατφόρμα στο Facebook.