Προγράμματα

Σχεδιάζουμε, αναπτύσουμε και υλοποιούμε προγράμματα που μας βοηθούν να αποκτήσουμε περαιτέρω γνώση και εμπειρία να ενδυναμώσουμε το οικοσύστημα της Κ.ΑΛ.Ο τοπικά, εθνικά και ευρωπαϊκά.

  • Συμμετοχικός Προϋπολογισμός σε Δήμους: Ένα πείραμα συμμετοχικής δημοκρατίας

    Συμμετοχικός Προϋπολογισμός σε Δήμους: Ένα πείραμα συμμετοχικής δημοκρατίας

    Ο συμμετοχικός προϋπολογισμός (ΣΠ) ως μία μορφή συμμετοχικής δημοκρατίας, η εμπειρία και τα συμπεράσματα από την εφαρμογή του σε δήμους ή κοινότητες της Ελλάδας και της Ευρώπης, αποτελούν το αντικείμενο της νέας συνεργασίας του Heinrich Böll Stiftung Greece και του Dock – Συνεργατικός Χώρος για την Κ.ΑΛ.Ο με τον Συνεταιρισμό Εργαζομένων Commonspace. Ερωτήματα όπως πώς εφαρμόστηκε, ποια τα αποτελέσματα, με ποια μεθοδολογία και ποιες πρακτικές, είναι οι άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί η μελέτη ώστε να αξιολογήσει και να αξιοποιήσει την πλούσια εμπειρία που υπάρχει όχι μόνο εκτός συνόρων, αλλά πλέον και εντός Ελλάδας.
  • Ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

    Ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

    Το Dock, συμμετέχει στο πρόγραμμα «SSE_VET2: Ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση» που υλοποιείται από πέντε ευρωπαϊκές οργανώσεις και την πανευρωπαϊκή δικτύωση για την Κ.ΑΛ.Ο Ripess EU. Το έργο αποσκοπεί στην προώθηση της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) στην Ευρώπη, μέσα από την εκπαίδευση εκπαιδευτών στην επαγγελματική κατάρτιση. Ένας από τους κύριους στόχους, είναι η διερεύνηση της δυνατότητας ανάδειξης νέων δεξιοτήτων των εκπαιδευτών της Ε.Ε.Κ. έτσι ώστε να αναπτυχθεί ένα προφίλ εκπαιδευτή Κ.ΑΛ.Ο. σε διάφορους κλάδους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αναζητώντας την καινοτομία στα προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (E.E.K), επιδιώκουμε να συμβάλουμε στην κοινωνική και επαγγελματική ανάπτυξη των επαγγελματιών, μέσω της ενσωμάτωσης εναλλακτικών κοινωνικοοικονομικών μοντέλων στις ιδέες και τις στάσεις τους