Ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Το Dock, συμμετέχει στο πρόγραμμα «SSE_VET2: Ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση» που υλοποιείται από πέντε ευρωπαϊκές οργανώσεις και την πανευρωπαϊκή δικτύωση για την Κ.ΑΛ.Ο Ripess EU.

Περιγραφή

Το έργο αποσκοπεί στην προώθηση της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) στην Ευρώπη, μέσα από την εκπαίδευση εκπαιδευτών στην επαγγελματική κατάρτιση. Ένας από τους κύριους στόχους, είναι η διερεύνηση της δυνατότητας ανάδειξης νέων δεξιοτήτων των εκπαιδευτών της Ε.Ε.Κ. έτσι ώστε να αναπτυχθεί ένα προφίλ εκπαιδευτή Κ.ΑΛ.Ο. σε διάφορους κλάδους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Αναζητώντας την καινοτομία στα προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (E.E.K), επιδιώκουμε να συμβάλουμε στην κοινωνική και επαγγελματική ανάπτυξη των επαγγελματιών, μέσω της ενσωμάτωσης εναλλακτικών κοινωνικοοικονομικών μοντέλων στις ιδέες και τις στάσεις τους.

Ιστοσελίδα

Για πρόσβαση σε όλο το υλικό του προγράμματος μεταβείτε στην ψηφιακή βιβλιοθήκη για την Κ.ΑΛ.Ο socieco πατώντας εδώ

Χρηματοδότηση

Δράσεις

Ένας από τους κύριους στόχους του έργου είναι η διερεύνηση της δυνατότητας ενσωμάτωσης των ικανοτήτων των εκπαιδευτών της Ε.Ε.Κ. στα υφιστάμενα προγράμματα κατάρτισης, με έμφαση στην ανάγκη να αναπτυχθεί ένα προφίλ ικανοτήτων Κ.ΑΛ.Ο. σε διάφορους κλάδους σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Σύμφωνα με τον στόχο αυτό, ως πρώτο βήμα οι εταίροι προέβησαν σε έρευνα και ανάλυση των αναγκών στις περιοχές πειραματισμού τους, προκειμένου να συλλέξουν τα απαραίτητα δεδομένα. Απευθύνθηκαν στους πλέον κατάλληλους ανθρώπους για να απαντήσουν:  τους εκπαιδευτές. Αυτοί είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός κύκλου κατάρτισης και αποτελούν –δυνητικά– φορείς Κ.ΑΛ.Ο.

Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των στοιχείων που θα εισαχθούν στα προφίλ ικανοτήτων των εκπαιδευτών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κ.ΑΛ.Ο.


  • Δείτε την Χαρτογράφηση στα Ελληνικά εδώ
  • Δείτε την Χαρτογράφηση στα Αγγλικά εδώ
  • Δείτε τα βασικά συμπεράσματα της Χαρτογράφησης στα Αγγλικά εδώ

Το παρόν υλικό αποτελεί την σύνθεση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που έχει σχεδιαστεί ώστε να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για εκπαιδευτές και μια πρόταση για θεσμικούς φορείς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το εκπαιδευτικό υλικό είναι ένα εργαλείο για εκπαιδευτές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και για εκπαιδευτές σε οργανισμούς Κ.ΑΛ.Ο. Στόχος του είναι η δημιουργία μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας – δράσης που θα ενθαρρύνει και θα υποστηρίζει τους επαγγελματίες κατά τη διάρκεια της δραστηριότητάς τους. Μπορεί επίσης να χρησιμεύσει ως αναφορά για άλλες ειδικότητες που λειτουργούν σε διαφορετικά επίπεδα του συστήματος κατάρτισης και εκπαίδευσης, που ενδιαφέρονται για τον τομέα της Κ.ΑΛ.Ο.

Το εκπαιδευτικό υλικό που προτείνεται εδώ και χρησιμοποιείται από τους διάφορους εταίρους βασίζεται σε 4 στοιχεία που είναι στενά συνδεδεμένα και που χαρακτηρίζουν αυτό το εκπαιδευτικό μονοπάτι ως μια διαδικασία συνεχούς εξέλιξης:

  1. Εκπαίδευση στη δράση
  2. Έρευνα δράσης
  3. Εκπαιδευτική κοινότητα
  4. Προσέγγιση ικανοτήτων

Δείτε το κείμενο “Εκπαίδευση σε Δράση – Μεθοδολογία” στα ελληνικά εδώ

Δείτε το κείμενο “Εκπαίδευση σε Δράση – Μεθοδολογία” στα αγγλικά εδώ

Το σχέδιο δράσης είναι το κύριο μέσο για την προώθηση της Κ.ΑΛ.Ο στα προγράμματα σπουδών ενός επαγγελματία στην Εκπαίδευση και Κατάρτιση σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Το παρόν σχέδιο ως προτάσεις πολιτικής, περιλαμβάνει τους στόχους σχετικά με τις ευρωπαϊκές και εθνικές στρατηγικές χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα από τα παρόντα αλλά και από προηγούμενα έργα. Οι εταίροι εντόπισαν τις πιο σημαντικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν και τους βασικούς εμπλεκόμενους που πρέπει να απευθυνθούν προκειμένου να εφαρμοστεί η επαφή εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΚΑΛΟ στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Κατάρτιση.


Δείτε το κείμενο “Σχέδιο Δράσης” στα Ελληνικά εδώ

Δείτε το κείμενο “Σχέδιο Δράσης” στα Αγγλικά εδώ

Εταίροι του Προγράμματος

BackToTop